د فابریکې سفر

تولید

production (1)
dav
dav
production (11)
production (7)
equipment (11)

تجهیزات

equipment (12)
equipment (2)
equipment (8)
equipment (6)
equipment (5)
equipment (10)

بار وړل

shipment
shippment (13)
shippment (14)
warehouse
shippment (16)
shippment (18)