د فابریکې سفر

تولید

production (1)
dav
dav
production (11)
production (7)
equipment (11)

وسايل

equipment (12)
equipment (2)
equipment (8)
equipment (6)
equipment (5)
equipment (10)

بار وړل

shipment
shippment (13)
shippment (14)
warehouse
shippment (16)
shippment (18)